29 شهریور 1402

مدار الکتریکی یک چراغ قوه با زبان ساده برای کودکان دوره اول ابتدایی آموزش داده شده است.(قسمت اول)